Please wait..
Busy loader
Winkelwagen 0 artikelen € 0,00

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Yamipets B.V.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de verkoper (Yamipets B.V.) en koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

2. Aanbiedingen/orders

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Orders zijn voor de verkopers eerst bindend, wanneer zij door de verkopers schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij de feitelijke uitvoering.
2.3 Verkoper kan tot de aflevering een redelijk minimum ordergrootte vaststellen.

3. Herroepingrecht

3.1 De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht.

3.2 De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van Yamipets B.V. te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij klant.
3.3 Indien de Klant van het herroepingrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Yamipets B.V. voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de geldende prijscourant dan wel circulaire.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Yamipets B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.4 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen

5. Prijsverhogingen

5.1 De verkoper is gerechtigd de overeenkomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.

6. Levering/leveringstermijnen

6.1 De levering van de goederen geschiedt franco huis tenzij sprake is van een order van geringe omvang of schriftelijk anders is overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de vracht voor rekening van de verkoper is tot aan de losplaats van de koper.
6.2 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal de koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen. Koper zal al het mogelijk doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het aflossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.
6.3 De enkele overschrijdingen van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens artikel 12, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aan aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet wanneer hij in verzuim is.
6.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.
6.5 Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
6.6 Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.A. Doorverkoop

6.A.1.Het is de koper niet toegestaan de producten van verkoper door te verkopen, deze zijn derhalve uitsluitend voor eigen gebruik. Voor de koper die opereert als pension is het alleen toegestaan de producten door te verkopen tegen de advies verkoopprijs. Verkoop middels webshop of anderszins via internet is niet toegestaan.

7. Betalingen

8.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
8.2 Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit anderen hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.
8.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten.
8.4 Verkoper bepaalt te allen tijd zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent.

8. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Yamipets B.V. behoudt zich eigendom voor van de aan koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper zijn voldaan.
9.2 Koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover koper op dat moment aan zijn verplichtingen jegens Yamipets B.V. heeft voldaan.
9.3 Indien koper handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft Yamipets B.V. het recht alle door haar (af) geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht Yamipets B.V. daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.
9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is koper verplicht Yamipets B.V. binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

9. Risico voorbehoud

10.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.
10.2 Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter beschikking van de verkoper moet stellen.

10. Garantie

11.1 Yamipets B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar haar geleverde zaken, met dien verstande dat Yamipets B.V. als gevolg van niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 1 maand na  levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen levering opnieuw zal uitvoeren.
11.2 Gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik vallen buiten de garantie.
11.3 Aanspraak op garantie bestaat slechts indien koper aan al diens verplichtingen jegens Yamipets B.V. (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
11.5 Op vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

11. Aansprakelijkheid

12.1 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buitencontractueel aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van de netto factuurwaarde van de niet tijdige dan wel gebrekkige geleverde goederen.
12.2 Mocht de in artikel 13.1 vervatte beperkingen van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de schade aan de eigendommen van koper en letselschade.
12.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwillschade.
12.4 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.
12.5 Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijke geleverde goederen in rekening gebracht bedrag, minus emballage kosten, vóór omzetbelasting en na aftrek van kortingen.

12. Overmacht

13.1 Mocht de verkoper als gevolg van een door hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn beëindigen.
13.2 Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen.
13.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.
13.4 Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
13.5 Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.

13. Ontbinding

14.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:
A. de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag dat hij aan de verkoper is verschuldigd.
B. hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
14.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
14.3 In geval van faillissement dan wel surseance van betaling van de koper is de verkoper gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd,
de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindiging. Artikel 15.2 is van overeenkomstige toepassing.
14.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.